Nieuwe novel food wetgeving per 1 jan. 2018

18 december 2017

Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe novel food wetgeving, Verordening 2015/2283, in werking. De belangrijkste wijzigingen in deze verordening ten opzichte van de oude Verordening (EG) 258/97 zijn:

  • Een novel food autorisatie is niet meer per lidstaat geregeld, maar gebeurt vanaf januari 2018 Europees. De EFSA voert de veiligheidsbeoordeling voor een ingrediënt uit.
  • Een verduidelijking van de definitie van een ‘novel food’.
  • Een unielijst met goedkeurde novel foods. Alleen nieuwe voedingsmiddelen die zijn opgenomen in de Unielijst mogen in de handel worden gebracht. De Unielijst moet alle reeds toegelaten nieuwe voedingsmiddelen met eventuele toelatingsvoorwaarden bevatten. De definitieve Unielijst is nog niet gepubliceerd.

We zien dat als gevolg hiervan in Nederland het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen op 14 november 2017 is gepubliceerd. In artikel 3 van dit besluit en in artikel 4 van Verordening 2015/2283 staat dat wanneer een bedrijf niet zeker weet of een levensmiddel novel of non- novel is, zij de lidstaat waar zij het levensmiddel in de handel wil brengen, kan raadplegen. De lidstaat bepaalt vervolgens of het ingrediënt wel of niet onder de verordening valt en of er een autorisatie nodig is. Zij kan daarbij andere lidstaten consulteren.

Bovengenoemd proces wordt door de EC vastgelegd in een wettelijke procedure. NPN heeft bij het ministerie van VWS haar problemen met de huidige procedure aangekaart. In de procedure is nu niet vastgelegd dat een lidstaat bij alle andere lidstaten moet navragen of het betreffende ingrediënt in dat land wel of niet novel is. NPN ziet daarin een probleem, omdat er dan een novel food aanvraag voor autorisatie kan worden gedaan, terwijl er wellicht een geschiedenis van gebruik is in een ander lidstaat van de Europese Unie, waarmee het ingrediënt niet novel is. Het ministerie van VWS geeft aan bij de EC te pleiten voor een centrale procedure, aangestuurd door de EC, waarmee dit kan worden voorkomen.

Dit is een van de berichten uit de tweewekelijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen in de branche, NPN activiteiten, wetgeving en handhaving van voedingssupplementen. Deze nieuwsbrief is uitsluitend voor NPN leden. Meer informatie over lidmaatschap.